0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

Anasayfa » Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince, bir projede Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmalıdır.

Bilgi Çevre, Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak için Bakanlıktan yeterlik almış bir danışmanlık firmasıdır.

Kısaca Proje Tanıtım Dosyası, seçme eleme kriterlerine tabi projelere, ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyadır.

Proje Tanıtım Dosyası Nasıl Hazırlanır?

Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projeler

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesinde yer alan projeler (kimyasal üretimi, inşaat yıkıntı ve hafriyat bertarafı, sabun/deterjan üretimi, metal endüstrisi, tekstil, cam üretimi, kâğıt üretimi, seramik/porselen üretimi, hazır beton/çimento üretimi vb.),
 • Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-2 listesinde belirtilen projeler.

Gerekli Belgeler

 1. Çevre Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 4. ekinde yer alan formatta, Bakanlıkça yeterlik verilmiş bir kurum/kuruluş tarafından hazırlanır.
 2. Proje sahibi, Proje Tanıtım Dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir bir taahhüt yazısı hazırlar ve imza sirkülerini verir.
 3. Başvuru bedeli ödenir ve ödendiğine dair belge alınır.
 4. Proje Tanıtım Dosyası, taahhüt yazısı, imza sirküleri ve başvuru bedelinin ödendiğini gösterir belge Bakanlığa sunulur.

Süreç

 • Bakanlık, proje için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasını Ek-4 ‘te yer alan kriterler çerçevesinde 5 iş günü içinde inceler.
 • İnceleme aşamasında Bakanlık, gerekli görülmesi halinde proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi, araç gereç sağlanmasını, analiz, deney ve ölçümler yapılmasını isteyebilir.
 • Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanması, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlardan istenir.
 • Eksiklikleri 6 ay içerisinde tamamlanmayan Proje Tanıtım Dosyasına ilişkin ÇED süreci sonlandırılır.
 • Bakanlık, inceleme ve değerlendirmelerini 15 iş günü içinde tamamlar ve proje hakkında “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını 5 iş günü içinde verir.
 • Karar Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara Bakanlık tarafından bildirilir. Valilik, bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur.